Quay lại   3D Vietnam Forum > Shopping Online > Marketing online1
Tn:
Mật Khẩu:


Advertisement

Partner Links

 
 
 
Điều Chỉnh Xếp Bi
Cũ 25-02-2012, 10:35 PM #1
maybompro09
Thnh Vin
 
Tnh trạng: maybompro09 vẫn chưa c mặt trong diễn đn
Bi viết: 87
Ngy đăng k: 26-12-2011
Sở thch: Những ci g m bạn thch?
Tuổi: 23
Bán các lo?i máy bom công nghi?p

N?o vét cát bom
di?n: 0.55-800KW
Outlet du?ng k*nh: 40-300mm
Công su?t: 4-300m3 / h
Head: 9.1-300m


N?o vét bom Cát
Công su?t: 0,55-800KW
Outlet du?ng k*nh: 40-300mm
Công su?t: 4-2333 m3 / h
D?u: 9.1-133.7m
ISO9001
XZ series máy bom bùn l* phù h?p cho luy?n kim, nh* máy di?n, than, quá trình hóa h?c, v* xây d?ng materials.It l*m cho v?n chuy?n ch?t an da v* m*i mòn v?i các h?t r?n bùn có th?, v* n?ng d? t?i da feasible.The bùn tro v* than dá l* 45%. Trong khi d?i v?i b?t gi?y v* các phuong ti?n truy?n thông d*y d?c, nó l* 60%. XZ series có th? du?c s? d?ng trong lo?t theo lo?t requirements.This c?a khách h*ng gi*nh du?c ph? bi?n r?ng rãi c? ? nh* v* abroad.Besides, nó th?c hi?n r?t t?t trong m?i kh*a c?nh v* các d? li?u cho th?y lo?t b*i n*y dang d?n d?u trong effeciency ph? quát.

Các t*nh nang
1) Cantilevered, ngang, ly tâm, m?t giai do?n bùn bom
2) r?ng rãi ?ng d?ng: Chúng du?c thi?t k? d? x? lý slurries m*i mòn, m?t d? cao, khai thác m?, luy?n kim, di?n, than, v?t li?u xây d?ng v* các ng*nh công nghi?p khác.
3) Long mang cu?c s?ng: l?p ráp mang v?i tr?c du?ng k*nh l?n v* nhô ra ng?n.
4) Mang kháng v* ch?ng m*i mòn các b? ph?n ?m u?t: Các b? ph?n ?m u?t có th? du?c l*m b?ng kim lo?i c?ng (24-28% Chrome h?p kim) ho?c áp l?c cao su dúc. H? l* ho*n to*n hoán d?i cho nhau v?i nhau. Nhi?u v?t li?u có s?n.
5) lót m?t cách d? d*ng thay th?: Liners du?c b?t v*t v*o v?.
6) c? h?ng b?o trì don gi?n, b?i m?t giao ph?i c?a các b?i cây c? h?ng gi?m d?n, d? m?c du?c gi?m v* lo?i b? l* don gi?n.
7) d? d*ng di?u ch?nh cánh qu?t: M?t co ch? di?u ch?nh cánh qu?t du?c cung c?p du?i dây các nh* ? mang
8) Hi?u qu? cao v* thi?t k? d?u cao cung có s?n.
9) ly tâm có con d?u, có con d?u v* con d?u co kh* dóng gói có s?n.


liên k?t - Máy bom Pentax, Bom ch?a cháy , Bom hóa ch?t, Bom d?nh lu?ng , Bom tr?c v*t CSF - ITALIA , Bom tr?c v*t HP PROKAV, Bom th?c ph?m CSF, Bom d?u, Bom hút chân không , Bom cánh g?t OMAC-CSF , Bom m*ng dôi kh* nén , Bom c?u h?a , Bom cánh kh? - OMAC-CSF , Bom bánh rang , Bom chìm nu?c th?i, Bom công nghi?p , Máy phát di?n , Máy bom Ebara, Máy bom Vertix , Máy bom Tohatsu, Máy bom Honda, Máy bom Bombas Idear, Máy bom Sear, Máy bom Franklin , Máy bom Tsurumi , Máy bom Matra , Bom công su?t l?n , Bom da c?p tr?c ngang , Bom tr?c d?ng , Bom tr?c ngang , Bom Turbine , Bom t? m?i cánh h?, Máy khu?y , Máy th?i kh* , Bom chìm gi?ng khoan , Bom cát , Bom bùn, Bom t? m?i
 
 

Điều Chỉnh
Xếp Bi

Quyền Hạn của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Lin kết - Quảng co (Lin hệ)


Mi giờ hiện tại l: GMT +7. Thời gian hiện tại l: 09:28 PM.


3D Vietnam Forum
Inspire by the Nature - Created by the Master
Designed by Jackie Huang
Established on: 30 November 2005
Powered by vBulletin
Copyright ©2005 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.