Quay lại   3D Vietnam Forum > Relax > Qun Cafe
Tn:
Mật Khẩu:


Advertisement

Partner Links

 
Trả lời
 
Điều Chỉnh Xếp Bi
Cũ 20-12-2012, 02:34 PM #1
tjenvz30
Thnh Vin
 
Tnh trạng: tjenvz30 vẫn chưa c mặt trong diễn đn
Bi viết: 1,228
Ngy đăng k: 03-12-2012
Sở thch: Những ci g m bạn thch?
Tuổi: 23
R?i lo?n cuong duong vì ng?m gái d?p

D*n ông r?i lo?n cuong duong vì ch? em m?c váy ng?n


Khi di l*m công s?, van phòng ch? em ph? n? thu?ng có xu hu?ng di?n nh?ng b? d? siêu ng?n, siêu h? dang l* nguyên nhân d?n d?n m?t s? can b?nh c?a quý ông, trong dó ph?i k? d?n tri?u ch?ng li?t duong.


ch? em di?n váy ng?n khi?n cánh d*n ông không ki?m ch? du?c


M?c ng?n v* h? t?i da d? khoe nh?ng du?ng cong trên co th? l* cách l?a ch?n trang ph?c c?a không *t ch? em. H? m* di?n nh?ng b? d? m?ng manh, siêu ng?n thì ph?i th?a nh?n l* r?t quy?n ru. Nhung dôi khi h? l?i quá l?m d?ng lo?i trang ph?c n*y, t? nh?ng bu?i d? h?i, di choi cho d?n ch?n công s?. Có nh?ng b? d? di quá gi?i h?n vì siêu ng?n, siêu h? v* dó dang l* nguyên nhân d?n d?n m?t s? can b?nh c?a quý ông, trong dó ph?i k? d?n tri?u ch?ng roi loan cuong duong

Thanh - m?t ch*ng trai tr? tu?i l*m ? công ty du l?ch - dã ti?t l?, anh b? y?u sinh lý m* nguyên nhân ch*nh l* các n? d?ng nghi?p an m?c quá h? hang. Thanh cho bi?t: "Ban d?u tôi cung không ng? dó l?i l* nguyên nhân, nhung sau l?n di khám, tôi m?i tá h?a nh?n ra".

Im l?ng m?t lúc Thanh ti?p t?c câu chuy?n: "Ng*y d?u m?i l*m ? công ty, nhìn các cô gái an m?c quá g?i c?m, không ph?i l* k? hu h?ng nhung do d? nh?y c?m m* "c?u bé" c?a tôi c? "ch*o c?" liên t?c, c? kìm ch? cung không n?i. V* th?i gian sau "lâm tr?n" th?t v?i b?n gái thì l?i g?p ph?i tình tr?ng "trên b?o du?i không nghe". Tuy tôi dã l*m d? m?i cách d? c?u vãn tình th? nhung không thay d?i du?c tình th?".

Vì quá lo l?ng Thanh dã tìm t?i phòng khám nam khoa. Sau khi nghe anh k? v? m?i vi?c, bác si nói anh ch?m có hi?n tu?ng li?t duong do ki?m ch? quá lâu v* nhi?u.

S?ng trong môi tru?ng nhi?u gái d?p, hormone gi?i t*nh khi?n "súng ?ng" liên t?c "ch*o c?" do thu?ng xuyên dán m?t v*o các cô gái an m?c thoáng, khi?n tuy?n yên b? m?t m?i. N?u tình tr?ng n*y kéo d*i, ch?c nang b*i ti?t v* kh? nang cuong c?ng gi?m sút nghiêm tr?ng, gây c?m giác ?c ch? lâu ng*y, d? d?n t?i ch?ng b?t l?c, lãnh c?m ? nam gi?i.

Khi b? k*ch th*ch cao d? t? nh?ng cô n*ng h? hang, các quý ông cung d? lâm v*o tr?ng thái nghi ng?i linh tinh, an u?ng không ngon, ng? không tròn gi?c. Lâu d?n, tr?ng thái n*y s? d?n t?i ch?ng suy nhu?c th?n kinh.

Dã không *t ch*ng trai g?p v?n d? v? "c?u nh?" do thu?ng xuyên ti?p xúc v?i môi tru?ng nhi?u cô gái an m?c g?i c?m. Khi b? k*ch th*ch t?i mãn nhãn thì ai ch?ng có h?ng, ch? có di?u m?c d? "ch?u d?ng" c?a t?ng ngu?i khác nhau nên có ngu?i ki?m ch? du?c, nhung cung có ngu?i không th?, d? r?i vô tình mang b?nh v*o ngu?i.

N?u b?n còn có th?c m?c gì hãy nh?p chu?t ch?n?Tu v?n tr?c tuy?n?d? du?c các chuyên gia tu v?n c? th? hon có th? g?i theo s? 62991199 d? du?c gi?i dáp.
D?a ch? Trung tâm cham sóc s?c kh?e sinh s?n: S? 38 C?m H?i, Hai B* Trung, H* N?i.

________________________________________________________
Cng ty Sim So Dep chuyn mua bn sim gia re ton quốc, bn sim phong thuy hợp tuổi, cung cấp sim số đẹp Mobifone, Vinaphone, Sim Viettel, Vietnamobile, chuyn sim so dep gia re cc mạng
  Trả Lời với Trch Dẫn
Trả lời

Điều Chỉnh
Xếp Bi

Quyền Hạn của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Lin kết - Quảng co (Lin hệ)


Mi giờ hiện tại l: GMT +7. Thời gian hiện tại l: 08:53 PM.


3D Vietnam Forum
Inspire by the Nature - Created by the Master
Designed by Jackie Huang
Established on: 30 November 2005
Powered by vBulletin
Copyright ©2005 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.